Kategoriler

Enerji Yönetimi

Enerji Yönetimi

Yatırım ve işletme kararlarını alırken iklim değişikliğine bağlı riskleri göz önünde bulundurabilen, bu bağlamda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı stratejileri geliştirilmesi doğrultusunda bütünsel ölçüm ve yönetim yaklaşımları ile geliştirilen iş modeli/projeler bu kategoride değerlendirilir.

Bu kategoride alınabilecek ödüller:
 • Üretim Sektörü Ödülü (Büyük ölçekli işletme)
 • Hizmet Sektörü Ödülü (Büyük ölçekli işletme)
 • KOBİ Ödülü
 • Belediye (İl ve İlçe) Ödülü
Su Yönetimi

Su Yönetimi

Dünyada en önemli yaşamsal kaynaklardan biri olan su, küresel bağlamda en büyük sorunlardan birini teşkil eder. Sürdürülebilir kalkınma ekseninde su kaynaklarının etkili ve iyi yönetilmesi, suyun bulunabilirliği, suya ulaşım ve suyun niteliği konusunda yapılan projeler, geliştirilen teknolojiler ve tasarımlar veya bu konuda belirli ilkeler doğrultusunda geliştirilen iş modeli/projeler bu kategoride değerlendirilir.

Bu kategoride alınabilecek ödüller:
 • Üretim Sektörü Ödülü (Büyük ölçekli işletme)
 • Hizmet Sektörü Ödülü (Büyük ölçekli işletme)
 • KOBİ Ödülü
 • Belediye (İl ve İlçe) Ödülü
 • ONUR ÖDÜLÜ
Atık Yönetimi

Atık Yönetimi

ATIK YÖNETİMİ 

Döngüsel ekonomi vizyonu çerçevesinde, sıfır atık ve geri dönüşüm ilkeleri ile gerçekleştirilen, atığın en aza indirgenmesi ve ortaya çıkan atığın ise yeniden kullanımı bilinci ile ortaya çıkarılan, lider özellikli iş modeli/projeler bu kategoride değerlendirilir. Bu kategoriye 2 ayrı alt kategoride başvuru yapılabilir.

 • Genel
 • Plastik
Bu kategoride alınabilecek ödüller:
 • Üretim Sektörü Ödülü (Büyük ölçekli işletme)
 • Hizmet Sektörü Ödülü (Büyük ölçekli işletme)
 • KOBİ Ödülü
 • Belediye (İl ve İlçe) Ödülü
 • ONUR ÖDÜLÜ
Karbon Yönetimi

Karbon Yönetimi

İklim değişikliğini yavaşlatma ve iklim değişikliğine uyum yönünde sera gazı emisyonlarını düşürme ve karbon emisyonu azaltım stratejileri geliştirilmesi doğrultusunda bütünsel ölçüm ve yönetim yaklaşımları ile geliştirilen iş modeli/projeler bu kategoride değerlendirilir. Bu kategoriye 2 ayrı alt kategoride başvuru yapılabilir.

 • Kapsam 1 & 2: Operasyonel Dönüşüm
 • Kapsam 3: Tedarik Zincirinde Karbonsuzlaşma

 

Bu kategoride alınabilecek ödüller:
 • Üretim Sektörü Ödülü (Büyük ölçekli işletme)
 • Hizmet Sektörü Ödülü (Büyük ölçekli işletme)
 • KOBİ Ödülü
 • Belediye (İl ve İlçe) Ödülü
Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zincirleri özellikle iklim değişikliğinin ve sınırlı doğal kaynakların etkilerine çokça maruz kalmakta ve sosyal açıdan ele alındığında ise jeopolitik istikrarsızlık, eşitsizlik ve bölgesel gelişme eksikliği büyüme potansiyelini sınırlamaktadır. Bu etkilerden kaynaklı riskleri azaltma yönünde, kapsamlı değerlendirme ve işbirliği ile insan haklarını, ekonomik ve çevresel hakları tedarik zincirine yerleştirerek, bütüncül bir yaklaşımla uçtan uca tedarik zinciri yönetimi ile değer ve tedarikçi bağlılığı yaratan iş modeli/projeler bu kategoride değerlendirilir.

 

Bu kategoride alınabilecek ödüller:
 • Üretim Sektörü Ödülü (Büyük ölçekli işletme)
 • Hizmet Sektörü Ödülü (Büyük ölçekli işletme)
 • KOBİ Ödülü
 • Belediye (İl ve İlçe) Ödülü

Sürdürülebilir Ürün İnovasyonu

Belirli bir probleme veya zorluğa çözüm getirmek üzere sürdürülebilirlik düşüncelerinin (çevresel, sosyal, finansal) fikir üretiminden Ar-Ge ve ticarileştirme yoluyla şirket sistemlerine entegre edildiği ürün ve hizmetler bu kategoride değerlendirilir. Başvurular tamamen yeni bir konsept ile olabileceği gibi sürdürülebilir bir yaklaşım sağlamak amacıyla mevcuttakilerin farklı yaklaşımlarla geliştirilmesi ile de olabilir.

Bu kategoride alınabilecek ödüller:
 • Büyük Ölçekli İşletme Ödülü
 • KOBİ Ödülü
 • Belediye (İl ve İlçe) Ödülü

Döngüsel Ekonomi Dönüşümü

Döngüsel ekonomi, malzemelerin asla atık haline gelmediği ve doğanın yenilendiği bir sistemdir. Doğrusal al-üret modeller yerine ürün ve malzemelerin bakım, yeniden kullanım, yenileme, yeniden üretim, geri dönüşüm ve kompostlama gibi süreçlerle dolaşımda tutulduğu, döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde bütüncül bir yönetim bilinci ile geliştirilen iş modeli/projeler bu kategoride değerlendirilir.

Bu kategoride alınabilecek ödüller:
 • Büyük Ölçekli İşletme Ödülü
 • KOBİ Ödülü
 • Belediye (İl ve İlçe) Ödülü
Sosyal Etki

Sosyal Etki

İş dünyası topluma katkıda bulunabilecek, sosyal değişim ile dayanıklı toplum yaratabilecek ve yönetebilecek potansiyele sahiptir. Sosyal etki kategorisinde bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilerek, iş dünyasına ortak değerler katarak, mevcut ve zorlayıcı sosyal bir sorunun çözülmesine yönelik geliştirilmiş ve uygulanmış iş modeli/projeler değerlendirilir. Bu kategoriye Çevre, Eğitim, Sağlık, Finans & Ekonomi, Çocuk & Genç, Mesleki Gelişim, Yerel Kalkınma eksenindeki sosyal çalışmalar ile başvuru yapılabilir. Bu kategoriye 2 ayrı alt kategoride başvuru yapılabilir. Kadınlar ile ilgili başvuruların KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ kategorisine yapılması gerekmektedir.

 • İnsan Odaklı
 • Çevre Odaklı
Bu kategoride alınabilecek ödüller:
 • Büyük Ölçekli İşletme Ödülü
 • KOBİ Ödülü
 • Belediye (İl ve İlçe) Ödülü
Sürdürülebilirlik İletişimi

Sürdürülebilirlik İletişimi

Sürdürülebilir iş modellerinin yaygınlaştırılması ve karlılığı artırıcı çalışmaların doğru ve etkili bir biçimde paylaşılarak sürdürülebilir büyüme hedefli eyleme geçme yönünde ilham verici ve teşvik edici çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yaratıcı, öne çıkan, harekete geçiren ve davranış değişiklikleri yaratan sorumlu iletişim kampanyaları (TV, reklam, sosyal medya vs.) ve iç iletişim çalışmaları bu kategoride değerlendirilir. Bu kategoriye 2 ayrı alt kategoride başvuru yapılabilir.

 • Dış İletişim
 • İç İletişim
 Bu kategoride alınabilecek ödüller:
 • Büyük Ölçekli İşletme Ödülü
 • KOBİ Ödülü
 • Belediye (İl ve İlçe) Ödülü
İşbirliği

İşbirliği

Birden fazla kurumun belirledikleri ortak hedefler doğrultusunda, geleneksel işbirliği modellerinin ötesinde, işbirliğinin gücünü ve geleceği şekillendiren inovasyonu birlikte kullanarak, ölçülebilir etki ile karlılık yaratarak ve rekabet içinde işbirliği yaparak sürdürülebilir sonuçlar elde ettikleri projeler bu kategori kapsamında değerlendirilir. Kurumlar arasındaki işbirliğinin, faaliyetleri kapsamında olağan, yeniden tanımlanan ortak bir sürdürülebilirlik (çevresel, sosyal, ekonomik etki) hedefi olmalıdır. Bu kategoriye 2 ayrı alt kategoride başvuru yapılabilir.

 • Özel sektör–Özel sektör İşbirlikleri: Kar amaçlı kurumlar arasında yapılan işbirlikleri
 • Özel Sektör-STK, Kamu, Akademi İşbirlikleri: Kar amaçlı kurumlar ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasında yapılan işbirlikleri

Başvuru yapılırken işbirliği yapan kurumların karşılıklı rızası olmalıdır.

 Bu kategoride alınabilecek ödüller:
 • Büyük Ölçekli İşletme Ödülü
 • KOBİ Ödülü
 • Belediye (İl ve İlçe) Ödülü
 • ONUR ÖDÜLÜ
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkları birleştirici bir unsur olarak gören, çalışan haklarına saygılı, adil yönetim ilkeleriyle hareket eden, insana yakışır iş ortamı kültürünü güçlendirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen, sürdürülebilir iş modellerini benimsemiş şirketler için hizmet verdikleri toplumun tümünü kapsamaları çok önemlidir. Bu ödül farklı kültür, din, ırk, cinsiyet, yaş ve düşünce yapıları ve dezavantajlı grupları iş süreçlerine entegre ederek kurumun iş gücüne dâhil eden; çeşitlilik iş modeli/projelerini kapsar. İş dünyasında kadının güçlendirilmesi ile ilgili başvurular bu kategoride değerlendirilmez. Bu kapsamdaki başvuruların KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ kategorisine yapılması gerekmektedir.

Bu kategoride alınabilecek ödüller:
 • Büyük Ölçekli İşletme Ödülü
 • KOBİ Ödülü
 • Belediye (İl ve İlçe) Ödülü
 • ONUR ÖDÜLÜ

 

Kadının Güçlendirilmesi

Kadının Güçlendirilmesi

İş hayatında, toplumsal cinsiyet rollerini ve her türlü ayrımcılığı eşitlikçi politikalarla ortadan kaldıran, kadınları adil bir şekilde iş dünyasına dahil ederek onların güçlenmesini sağlayan, nicel verilerin altını nitelikli adımlarla dolduran etkin ve öncü modeller bu kategoride değerlendirilir. Bu ödül, insan hakları, fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyet algısı gibi konulara dair çeşitli programlar ile kadının iş hayatında güçlendirilmesi için bütünsel yaklaşım ile değer yaratan iş modeli/projelere verilir.

Bu kategoride alınabilecek ödüller:
 • Büyük Ölçekli İşletme Ödülü
 • KOBİ Ödülü
 • Belediye (İl ve İlçe) Ödülü
Çalışan Katılımı

Çalışan Katılımı

İşgücüne katılma stratejilerine en cazip ve bütünsel yaklaşımı gösteren, sevilen marka olma yolunda çalışanların şirketleriyle etkileşimde bulunmaları ve işlerinde daha fazlasını yerine getirmeleri için birden fazla fırsat sunan modeller bu kategoride değerlendirilir. Bu ödül, çalışanların bireysel mutluluk ve amaçları ile birlikte eş zamanlı olarak, kuruma olan duygusal bağlılığını ve kurumsal hedeflere ulaşmasını sağlamak amacı ile geliştirilen iş modeli/projelere verilir.

Bu kategoride alınabilecek ödüller:
 • Büyük Ölçekli İşletme Ödülü
 • KOBİ Ödülü
 • Belediye (İl ve İlçe) Ödülü
 • ONUR ÖDÜLÜ
Yapay Zeka

Sürdürülebilirlikte Yapay Zeka Uygulamaları

Yapay zekanın karmaşık sistemleri ölçme, tahmin etme ve optimize etme yetenekleri, geleneksel analitik yöntemler için normalde çok zor olan zorlukların ele alınmasında önemli bir rol oynar. Bu ödül, veri analizi, tedarik zinciri yönetimi, enerji verimliliği, lojistik optimizasyonu, etkin geri dönüşüm ve daha birçok alanda süreçleri geliştirmek ve sorunları çözmek amacı ile yapay zeka teknolojilerinin yönlendirdiği bir sürdürülebilirlik yaklaşımı ile geliştirilen iş modeli/projelere verilir.

Bu kategoride alınabilecek ödüller:
 • Büyük Ölçekli İşletme Ödülü
 • KOBİ Ödülü
 • Belediye (İl ve İlçe) Ödülü
Sürdürülebilir İş Raporlaması

Sürdürülebilir İş Raporlaması

Bu kategoride, iş dünyasının geleceğine yön veren sürdürülebilirlik ve entegre raporlamaların şeffaf ve bütüncül bir bakış açısı ile, kurumun kendi içinde ve değer zincirinde yer alan tüm paydaşlar ile iletişimi ve yarattığı etki değerlendirilir. Bu kategoriye yayın tarihi 2022 ve sonrası olan raporlar ile başvuru yapılabilir. Bu kategoriye 2 ayrı alt kategoride başvuru yapılabilir.

 • Sürdürülebilirlik Raporu
 • Entegre Rapor 
Bu kategoride alınabilecek ödüller:
 • Büyük Ölçekli İşletme Ödülü
 • KOBİ Ödülü
 • Belediye (İl ve İlçe) Ödülü
 • ONUR ÖDÜL
Startup

Yılın Startup'ı

Bu ödül, sürdürülebilirliği kalbine yerleştiren, coğrafi kısıt olmadan büyüme yeteneği barındıran ve daha iyi bir gelecek için sosyal ve/veya çevresel etki yaratmayı hedefleyen yeni başlayan firmalara (Startup) verilir. Seçilebilmek için firmaların ticari hayatına 1 Ocak 2019 ve 1 Nisan 2024 tarihleri arasında başlamış olmaları gerekmektedir.

Bu kategoriye yalnızca Startuplar başvuruda bulunabilir, büyük ölçekli şirketlerin veya KOBİ’lerin başvuruları geçerli değildir.