Kategoriler

Enerji Yönetimi

Enerji Yönetimi

Yatırım ve işletme kararlarını alırken iklim değişikliğine bağlı riskleri göz önünde bulundurabilen, bu bağlamda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı stratejileri geliştirilmesi doğrultusunda bütünsel ölçüm ve yönetim yaklaşımları ile geliştirilen iş modeli/projeler bu kategoride değerlendirilir. 

 Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA): 

Amaç 1:Yoksulluğa Son;Amaç 2:Açlığa Son;Amaç 3:Sağlıklı Bireyler;Amaç 7:Erişilebilir ve Temiz Enerji;Amaç 11:Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar;Amaç 12:Sorumlu Üretim ve Tüketim;Amaç 13:İklim Eylemi 

Atık Yönetimi

Atık Yönetimi

ATIK YÖNETİMİ 

Döngüsel ekonomi vizyonu çerçevesinde, sıfır atık ve geri dönüşüm ilkeleri ile gerçekleştirilen, atığın en aza indirgenmesi ve ortaya çıkan atığın ise yeniden kullanımı bilinci ile ortaya çıkarılan, lider özellikli iş modeli/projeler bu kategoride değerlendirilir. 

Plastik atık yönetimi ile ilgili başvurular bu kategoride değerlendirilmez. Bu kapsamdaki başvuruların DÖNGÜSEL PLASTİK YÖNETİMİ kategorisine yapılması gerekmektedir. 

 Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA): 

Amaç 1:Yoksulluğa Son;Amaç 2:Açlığa Son;Amaç 3:Sağlıklı Bireyler;Amaç 11:Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar;Amaç 12:Sorumlu Üretim ve Tüketim;Amaç 14:Sudaki Yaşam;Amaç 15:Karasal Yaşam 

Su Yönetimi

Su Yönetimi

Dünyada en önemli yaşamsal kaynaklardan biri olan su, küresel bağlamda en büyük sorunlardan birini teşkil eder. Sürdürülebilir kalkınma ekseninde su kaynaklarının etkili ve iyi yönetilmesi, suyun bulunabilirliği, suya ulaşım ve suyun niteliği konusunda yapılan projeler, geliştirilen teknolojiler ve tasarımlar veya bu konuda belirli ilkeler doğrultusunda geliştirilen iş modeli/projeler bu kategoride değerlendirilir. 

 Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA): 

Amaç 1:Yoksulluğa Son;Amaç 2:Açlığa Son;Amaç 3:Sağlıklı Bireyler;Amaç 6:Temiz Su ve Sanitasyon;Amaç 11:Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar;Amaç 12:Sorumlu Üretim ve Tüketim 

Sürdürülebilir İş Raporlaması

Sürdürülebilir İş Raporlaması

Bu kategoride, iş dünyasının geleceğine yön veren sürdürülebilirlik ve entegre raporlamaların şeffaf ve bütüncül bir bakış açısı ile, kurumun kendi içinde ve değer zincirinde yer alan tüm paydaşlar ile iletişimi ve yarattığı etki değerlendirilir. Bu kategoriye yayın tarihi 2021 ve sonrası olan raporlar ile başvuru yapılabilir. Sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf) bu kategoriye başvurabilir.

Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA):
Amaç 13:İklim Eylemi;Amaç 14:Sudaki Yaşam;Amaç 15:Karasal Yaşam;Amaç 16:Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar;Amaç 17:Amaçlar için Ortaklıklar

Karbon Yönetimi

Karbon Yönetimi

İklim değişikliğini yavaşlatma ve iklim değişikliğine uyum yönünde sera gazı emisyonlarını düşürme ve karbon emisyonu azaltım stratejileri geliştirilmesi doğrultusunda bütünsel ölçüm ve yönetim yaklaşımları ile geliştirilen iş modeli/projeler bu kategoride değerlendirilir. 

 Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA): 

Amaç 1:Yoksulluğa Son;Amaç 2:Açlığa Son;Amaç 3:Sağlıklı Bireyler;Amaç 7:Erişilebilir ve Temiz Enerji;Amaç 11:Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar;Amaç 12:Sorumlu Üretim ve Tüketim;Amaç 13:İklim Eylemi;Amaç 14:Sudaki Yaşam

Sürdürülebilir İnovasyon

Sürdürülebilir İnovasyon

Belirli bir probleme veya zorluğa çözüm getirmek üzere sürdürülebilirlik düşüncelerinin (çevresel, sosyal, finansal) fikir üretiminden Ar-Ge ve ticarileştirme yoluyla şirket sistemlerine entegre edildiği ürün, hizmet ve teknolojilerin yanı sıra yeni iş modelleri/projeler bu kategoride değerlendirilir. Başvurular tamamen yeni bir konsept ile olabileceği gibi sürdürülebilir bir yaklaşım sağlamak amacıyla yapılan küçük iyileştirmeler ile de olabilir. Bu kategoriye yapılan başvurular 2 ayrı alt kategoride değerlendirilir. 

  • Ürün İnovasyonu 
  • Proses (Süreç) İnovasyonu 

 Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA): 

Amaç 6:Temiz Su ve Sanitasyon;Amaç 7:Erişilebilir ve Temiz Enerji;Amaç 9:Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı;Amaç 12:Sorumlu Üretim ve Tüketim;Amaç 13:İklim Eylemi;Amaç 14:Sudaki Yaşam 

 

Döngüsel Plastik Yönetimi

Döngüsel Plastik Yönetimi

Doğrusal al-üret modeller yerine gereksiz plastik öğelerinin ortadan kaldırıldığı, geri dönüşüm ve etkin atık yönetimi ile dolaşımdaki plastiğin yeniden kaynağa dönüştürülerek kullanımını kapsayan, döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde bütüncül bir yönetim bilinci ile geliştirilen iş modeli/projeler bu kategoride değerlendirilir. 

 Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA): 

Amaç 8:İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme;Amaç 11:Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar;Amaç 12:Sorumlu Üretim ve Tüketim;Amaç 14:Sudaki Yaşam;Amaç 15:Karasal Yaşam;Amaç 17:Amaçlar için Ortaklıklar 

Sosyal Etki

Sosyal Etki

İş dünyası topluma katkıda bulunabilecek, sosyal değişim yaratabilecek ve yönetebilecek potansiyele sahiptir. Sosyal etki kategorisinde bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilerek, iş dünyasına ortak değerler katarak, mevcut ve zorlayıcı sosyal bir sorunun çözülmesine yönelik geliştirilmiş ve uygulanmış iş modeli/projeler değerlendirilir. Bu kategoriye Çevre, Eğitim, Sağlık, Finans & Ekonomi, Çocuk & Genç, Mesleki Gelişim, Yerel Kalkınma eksenindeki sosyal çalışmalar ile başvuru yapılabilir. Kadınlar ile ilgili başvuruların KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ kategorisine yapılması gerekmektedir. 

  • İnsan Odaklı 
  • Çevre Odaklı 

 Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA): 

Hedeflenen sosyal değişime göre, 17 Amaçtan herhangi biri veya birkaçı ile ilişkili olabilir. 

 

Dayanıklı Toplum Gelişimi

Dayanıklı Toplum Gelişimi

Dayanıklılık, insan ve yapı çevresinde afetlerle başa çıkmak, uyum sağlamak, müdahale etmek ve iyileşmek ve afetlerden ders almak için sosyal ve fiziksel kapasite oluşturarak veya güçlendirerek savunmasızlığı, bağımlılığı ve hassasiyeti en aza indirir. Fiziksel altyapının yanı sıra politikalar, planlar, prosedürler ve programlardaki geliştirme ve yenilikler ile önleme, hafifletme ve iyileştirme faaliyetleri dahil risk yönetimine katkıda bulunan, kapsayıcı ve eşitlikçi bakış açısıyla dayanıklı toplum gelişimini ve paydaşlar arası işbirliğini güçlendiren, daha doğal afetler olmadan sürdürülebilir yaşamı için talep eden bir kültür oluşturulmasına katkıda bulunan etkili projeler, kampanyalar ve iletişim çalışmaları bu kategoride değerlendirilir. 

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkları birleştirici bir unsur olarak gören, çalışan haklarına saygılı, adil yönetim ilkeleriyle hareket eden, insana yakışır iş ortamı kültürünü güçlendirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen, sürdürülebilir iş modellerini benimsemiş şirketler için hizmet verdikleri toplumun tümünü kapsamaları çok önemlidir. Bu ödül farklı kültür, din, ırk, cinsiyet, yaş ve düşünce yapıları ve dezavantajlı grupları iş süreçlerine entegre ederek kurumun iş gücüne dâhil eden; çeşitlilik iş modeli/projelerini kapsar.İş dünyasında kadının güçlendirilmesi ile ilgili başvurular bu kategoridedeğerlendirilmez.Bu kapsamdaki başvuruların KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ kategorisine yapılması gerekmektedir. 

 Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA): 

Amaç 1:Yoksulluğa Son;Amaç 4:Nitelikli Eğitim;Amaç 10:Eşitsizliklerin Azaltılması;Amaç 16:Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 

İşbirliği

İşbirliği

Birden fazla kurumun belirledikleri ortak hedefler doğrultusunda, geleneksel işbirliği modellerinin ötesinde, işbirliğinin gücünü ve geleceği şekillendiren inovasyonu birlikte kullanarak, ölçülebilir etki ile karlılık yaratarak ve rekabet içinde işbirliği yaparak sürdürülebilir sonuçlar elde ettikleri projeler bu kategori kapsamında değerlendirilir. Kurumlar arasındaki işbirliğinin, faaliyetleri kapsamında olağan, yeniden tanımlanan ortak bir sürdürülebilirlik (çevresel, sosyal, ekonomik etki) hedefi olmalıdır. 

  • Özel Sektör İşbirlikleri:Özel sektör–Özel sektör (kar amaçlı kurumlar) arasında yapılan işbirlikleri 
  • STK İşbirlikleri:Özel sektör (kar amaçlı kurumlar) – sivil toplum kuruluşları (kar amacı gütmeyen kuruluşlar) arasında yapılan işbirlikleri 

 Başvuru yapılırken işbirliği yapan kurumların karşılıklı onay vermiş olmaları gerekmektedir. 

 Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA): 

Amaç 1:Yoksulluğa Son;Amaç 2:Açlığa Son;Amaç 4:Nitelikli Eğitim;Amaç 6:Temiz Su ve Sanitasyon;Amaç 7:Erişilebilir ve Temiz Enerji;Amaç 9:Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı;Amaç 11:Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar;Amaç 12:Sorumlu Üretim ve Tüketim;Amaç 14:Sudaki Yaşam;Amaç 17:Amaçlar için Ortaklıklar 

 

Sürdürülebilirlik İletişimi

Sürdürülebilirlik İletişimi

Sürdürülebilir iş modellerinin yaygınlaştırılması ve karlılığı artırıcı çalışmaların doğru ve etkili bir biçimde paylaşılarak sürdürülebilir büyüme hedefli eyleme geçme yönünde ilham verici ve teşvik edici çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yaratıcı, öne çıkan, harekete geçiren ve davranış değişiklikleri yaratansorumlu iletişim kampanyaları(TV, reklam, sosyal medya vs.) ve iç iletişim çalışmaları bu kategoride değerlendirilir. Sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf) bu kategoriye başvurabilir. 

  • Genel İletişim 
  • İç İletişim 
  • Kadının Güçlendirilmesi 

 Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA): 

Amaç 3:Sağlıklı Bireyler;Amaç 5:Toplumsal Cinsiyet Eşitliği;Amaç 6:Temiz Su ve Sanitasyon;Amaç 12:Sorumlu Üretim ve Tüketim;Amaç 13:İklim Eylemi 

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zincirleri özellikle iklim değişikliğinin ve sınırlı doğal kaynakların etkilerine çokça maruz kalmakta ve sosyal açıdan ele alındığında ise jeopolitik istikrarsızlık, eşitsizlik ve bölgesel gelişme eksikliği büyüme potansiyelini sınırlamaktadır. Bu etkilerden kaynaklı riskleri azaltma yönünde, kapsamlı değerlendirme ve işbirliği ile insan haklarını, ekonomik ve çevresel hakları tedarik zincirine yerleştirerek, bütüncül bir yaklaşımla uçtan uca tedarik zinciri yönetimi ile değer ve tedarikçi bağlılığı yaratan iş modeli/projeler bu kategoride değerlendirilir. 

 Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA): 

Amaç 1:Yoksulluğa Son;Amaç 2:Açlığa Son;Amaç 3:Sağlıklı Bireyler;Amaç 4:Nitelikli Eğitim;Amaç 5:Toplumsal Cinsiyet Eşitliği;Amaç 7:Erişilebilir ve Temiz Enerji;Amaç 8:İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme;Amaç 10:Eşitsizliklerin Azaltılması;Amaç 11:Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar;Amaç 12:Sorumlu Üretim ve Tüketim;Amaç 13:İklim Eylemi;Amaç 14:Sudaki Yaşam;Amaç 15:Karasal Yaşam 

Kadının Güçlendirilmesi

Kadının Güçlendirilmesi

İş hayatında, toplumsal cinsiyet rollerini ve her türlü ayrımcılığı çeşitli politikalarla ortadan kaldıran, eşitsizlikleri gidererek dayanıklı toplum oluşumuna katkı koyan, kadınları adil bir şekilde iş dünyasına dahil ederek onların güçlenmesini sağlayan, nicel verilerin altını nitelikli adımlarla dolduran etkin ve öncü modeller bu kategoride değerlendirilir. Bu ödül, insan hakları, fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyet algısı gibi konulara dair çeşitli programlar ile kadının iş hayatında güçlendirilmesi için bütünsel yaklaşım ile değer yaratan iş modeli/projelere verilir.

Çalışan Katılımı

Çalışan Katılımı

İşgücüne katılma stratejilerine en cazip ve bütünsel yaklaşımı gösteren, sevilen marka olma yolunda çalışanların şirketleriyle etkileşimde bulunmaları ve işlerinde daha fazlasını yerine getirmeleri için birden fazla fırsat sunan modeller bu kategoride değerlendirilir. Bu ödül, çalışanların bireysel mutluluk ve amaçları ile birlikte eş zamanlı olarak, kuruma olan duygusal bağlılığını ve kurumsal hedeflere ulaşmasını sağlamak amacı ile geliştirilen iş modeli/projelere verilir. 

 Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA): 

Amaç 3:Sağlıklı Bireyler;Amaç 4:Nitelikli Eğitim;Amaç 5:Toplumsal Cinsiyet Eşitliği;Amaç 8:İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme;Amaç 10:Eşitsizliklerin Azaltılması;Amaç 16:Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar 

 

Startup

Yılın Startup'ı

Bu ödül, sürdürülebilirliği kalbine yerleştiren, coğrafi kısıt olmadan büyüme yeteneği barındıran ve daha iyi bir gelecek için sosyal ve/veya çevresel etki yaratmayı hedefleyen yeni başlayan firmalara (Startup) verilir. Seçilebilmek için firmaların ticari hayatına 1 Ocak 2018 ve 1 Nisan 2023 tarihleri arasında başlamış olmaları gerekmektedir. 

Bu kategoriye yalnızca Startuplar başvuruda bulunabilir.